Kiralanan Taşınmazın İcra Yoluyla Tahliyesi

 

Kiralanan taşınmazın icra yoluyla tahliyesi için, kiralayanın izleyebileceği birden fazla yol bulunmaktadır. Kiralayan, isterse kira sözleşmesine aykırılık veya ihtiyaç halinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde tahliye davası açabilir. İşbu tahliye davası sonucunda mahkeme ilamını icraya koyarak taşınmazın tahliyesi istenebilir.

Eğer kiracı, kira sözleşmesinden kaynaklanan ve aylık olarak belirlenmiş olan kira bedelini ödemiyorsa, kiralayan doğrudan ilamsız icra yoluyla taşınmazın tahliyesini icra dairesinden isteyebilir.

Kira bedellerinin ödenmemesi sebebiyle ödenmeyen kira bedellerinin ifasına ilişkin Örnek No:13 ödeme emriyle icra dairesi yoluyla kira bedellerinin tahsili istenir. Kiralayan, ödenmeyen kira bedelleri ile birlikte taşınmazın tahliyesini de istiyorsa, takip talebinde bu hususu mutlaka belirtmeli ve tahliye talepli ilamsız tahliye takibi açmalıdır.

Ödeme emrinin kiracıya tebliğ edilmesinin ardından, kiracı (borçlu) İİK. Madde 269 gereğince, 7 gün içinde itiraz sebeplerini icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait sözleşmedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, sözleşmeyi kabul etmiş sayılır. Bu sebeple tahliye talepli ilamsız icra takibini açabilmek için yazılı bir kira sözleşmesi bulunmasına gerek yoktur.

Kiracı (borçlu) ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz edilmesi halinde yapılan bu itiraz takibi durdurur. Bu aşamadan sonra kiralayanın İcra Mahkemesi’ne başvurarak 6 ay içinde itirazın kaldırılması ve tahliye talepli dava açması gerekmektedir. Kiralayan 6 ay içerisinde bu davayı açmazsa bir daha aynı kira alacağına ilişkin tahliye takibinde bulunamaz.

Borçlar Kanunu’nda kiracının temerrüdü başlıklı madde 315 gereğince; “Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Tahliye talepli İlamsız icra takibine ilişkin ödeme emrini içeren ihtarın kiracıya (borçluya) tebliğinden itibaren kiracı tarafından söz konusu takibe 7 gün içinde itiraz edilmez ve 30 gün içinde ödeme yapılmazsa, kira alacağına ilişkin icra takibi kesinleşir. İşbu kesinleşme akabinde, kiralayan tarafından icra mahkemesinden taşınmazın tahliyesi İİK. Madde 269 gereğince istenebilir.

Kiralayan tarafından tahliye talepli ilamsız icra takibinin kesinleşmesinin ardından, İcra Mahkemesi’nde tahliye davası açılmalıdır. Mahkeme tarafından tahliye kararı verilmesi durumunda kiralanan taşınmazın tahliyesi için bu kararın kesinleşmesine gerek yoktur. Kiracı (borçlu) tahliye kararını temyiz edebilir. Ancak kararın temyiz edilmesi takibi durdurmaz. Kiracı (borçlu) bu aşamada 3 aylık kira bedelini teminat olarak yatırdığı takdirde icranın geri bırakılması kararı alabilir.

İcra mahkemesi tarafından verilen tahliye kararının kiracı (borçlu) duruşma esnasında hazır bulunması halinde tefhim, hazır bulunmaması halinde tahliye kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 günlük sürenin geçmesinin ardından taşınmazın tahliyesi istenebilir. Bu süre sonunda alınan tahliye kararı icra dairesine sunularak, icra dairesi vasıtası ile tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Buraya tıklayarak bir önceki makalemize geçiş yapabilirsiniz.